Tento etický kodex vydala společnost Kapka Moře s.r.o., IČ 089 56 537, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín (dále jako “posádka“). A zavázala se k jeho dodržování a implementaci při své podnikatelské činnosti.

Základní principy

Posádka se zavazuje dodržovat obecně platné právní předpisy, vnitřní předpisy posádky a je povinna chovat se čestně a v souladu se společensky běžnými morálními zásadami. Posádka nebude tolerovat nelegální, neetické nebo neprofesionální jednání, a to samé očekává i od svých partnerů. Nastane-li situace, která v tomto etickém kodexu není ukotvena, posádka se zachová v obecném zájmu pravidel z něj vyplývajících.

Kurz

Účelem posádky je přibližovat široké veřejnosti pravdu o vodě. Pomáhat s úpravou vody pro zlepšení její kvality; přispívat k čištění oceánů od plastů, k revitalizaci českých vodních toků a k dodávání pitné vody na místa, která dlouhodobě trpí jejím nedostatkem. 

Blog

Členové posádky se zavazují do článků informativního charakteru psát fakticky a nešířit dezinformace. Zejména se pak zavazují kriticky kontrolovat zdroje informací, jež zmiňují ve svých autorských textacích. Pokud to situace vyžaduje, je před zveřejněním článku nutná konzultace s odborníky (především u otázek chemie, medicíny a životního prostředí). V případě šíření externího obsahu, či při zveřejňování textů ve spolupráci s externími autory, se posádka zavazuje tyto texty kontrolovat a jejich obsah případně editovat, aby byla splněna pravidla posádce vlastní. Posádka si zároveň vyhrazuje prostor pro texty zjevně satirického charakteru.

Kontrola a úprava vody

Kontrolu vody zajišťujeme pouze prostřednictvím našich školených specialistů, anebo ve spolupráci akreditovaných laboratoří. Kvalitu kontrolované vody stanovujeme dle  platné vyhlášky 252/2004 Sb. Filtraci doporučujeme v případech, kdy voda vykazuje kvalitativní problém. Na vlastní vyžádání zákazníka poradíme v přehledu filtračních zařízení i  v rámci zlepšení chuťových a senzorických vlastností či prevence. Dodržujeme nejvyšší standardy servisních a dodacích služeb. V nabídce komplexních úpraven vody máme a budeme mít pouze takové, jenž jsme schopni: rychle doručit i nainstalovat a zajišťovat jejich záruční i pozáruční servis. 

E-shop 1

Provozování  e-shopu dobročinného charakteru (www.eshop.kapkamore.cz) se posádka zavazuje zajišťovat bez využití jednorázového plastového odpadu. Pokud takový odpad bude do budoucna i přesto použit, tak pouze za podmínek, že se ukáží za nevyhovující snadno recyklovatelné alternativy na vrub trvanlivosti či jakosti zboží potravinářského, farmaceutického a rostlinného charakteru. V ostatních případech si posádka klade za povinnost vyhledávat co nejvíce ekologické varianty při práci s novými i stávajícími produkty.

Posádka se zavazuje nabízet jakékoliv produkty e-shopu pouze za předpokladu, že v ceně bude vždy zahrnuta položka s příspěvkem pro některou z dobročinných organizací, které se posádka a její členové rozhodli podporovat.  

E-shop 2

Při provozování e-shopu s filtračními technologiemi (www.obchod.kapkamore.cz) vybíráme do našeho sortimentu produkty zaměřené na kvalitu. Momentálně se zaměřujeme především na řadu AP(02-08) od španělského výrobce. Posádka se tímto zavazuje jít cestou kvality i do budoucna. 

Veškeré zboží na e-shopu s filtračními technologiemi nabízíme a budeme nabízet pouze tehdy, pokud jsme schopni komplexní úpravny vody: rychle doručit i nainstalovat a zajišťovat jejich záruční i pozáruční servis. 

Připouštíme, že elektronické komponenty popř. další mechanické části jsou při své distribuci chráněny jednorázovými plastovými obaly – tuto část distribuce nejsme schopni prozatím ovlivnit. Z těchto důvodů se posádka zavazuje za každý tento (online i offline) prodej přispět na transparentní účet posádky, a to nejdéle při výročním zúčtování (22.03.2023).  

Podpora

Veškeré finanční prostředky připsané na transparentní účet posádky budou řádně odeslány způsobem, za jehož účelem byly shromážděny – zpronevěra je trestný čin.  

Loajalita

Posádka a její členové zachovávají důvěrnost klientských informací a údaje poskytnuté klienty užívají výhradně k naplnění smluvního vztahu. Posádka dodržuje povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své činnosti dozvěděla, a to i po skončení vzájemné spolupráce.

Ukotvení pravidel

Každý může podat podnět na zlepšení práce celé posádky (podněty jsou vítány), nebo stížnost na činnost celé posádky anebo jejích konkrétních členů. Všechny směrnice posádky a její pravidla musí být v souladu se zásadami tohoto etického kodexu. Porušování ustanovení etického kodexu členy posádky bude sankcionováno dle interních pravidel. 

Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem 22.03.2022