Tento etický kodex vydala společnost Kapka Moře s.r.o., IČ 089 56 537, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín (dále jako “posádka“). A zavázala se k jeho dodržování a implementaci při své podnikatelské činnosti.

Základní principy

Posádka se zavazuje dodržovat obecně platné právní předpisy, vnitřní předpisy posádky a je povinna chovat se čestně a v souladu se společensky běžnými morálními zásadami. Posádka nebude tolerovat nelegální, neetické nebo neprofesionální jednání, a to samé očekává i od svých partnerů. Nastane-li situace, která v tomto etickém kodexu není ukotvena, posádka se zachová v obecném zájmu pravidel z něj vyplývajících.

Kurz

Účelem posádky je přibližovat široké veřejnosti pravdu o vodě. Pomáhat s úpravou vody v případě přítomnosti škodlivých látek. Přispívat k čištění oceánů od plastů, k revitalizaci českých vodních toků a k dodávání pitné vody na místa, která dlouhodobě trpí jejím nedostatkem. 

Blog

Členové posádky se zavazují do článků informativního charakteru psát fakticky a nešířit dezinformace. Zejména se pak zavazují kriticky kontrolovat zdroje informací, jež zmiňují ve svých autorských textacích. Pokud to situace vyžaduje, je před zveřejněním článku nutná konzultace s odborníky (především u otázek chemie, medicíny a životního prostředí). V případě šíření externího obsahu, či při zveřejňování textů ve spolupráci s externími autory, se posádka zavazuje tyto texty kontrolovat a jejich obsah případně editovat, aby byla splněna pravidla posádce vlastní. Posádka si zároveň vyhrazuje prostor pro texty zjevně satirického charakteru.

E-shop

Provozování obchodu se posádka zavazuje zajišťovat bez využití jednorázového plastového odpadu. Pokud takový odpad bude do budoucna i přesto použit, tak pouze za podmínek, že se ukáží za nevyhovující snadno recyklovatelné alternativy na vrub trvanlivosti či jakosti zboží potravinářského a farmaceutického charakteru. V ostatních případech si posádka klade za povinnost vyhledávat co nejvíce ekologické varianty při práci s novými i stávajícími produkty.

Posádka se zavazuje nabízet jakékoliv produkty e-shopu pouze za předpokladu, že v ceně bude vždy zahrnuta položka s příspěvkem pro některou z dobročinných organizací, které se posádka a její členové rozhodli podporovat.  

Podpora

Veškeré finanční prostředky připsané na transparentní účet posádky budou řádně odeslány způsobem, za jehož účelem byly shromážděny – zpronevěra je trestný čin.  

Loajalita

Posádka a její členové zachovávají důvěrnost klientských informací a údaje poskytnuté klienty užívají výhradně k naplnění smluvního vztahu. Posádka dodržuje povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své činnosti dozvěděla, a to i po skončení vzájemné spolupráce.

Ukotvení pravidel

Každý může podat podnět nebo stížnost na činnost celé posádky nebo jejích konkrétních členů. Všechny směrnice posádky a její pravidla musí být v souladu se zásadami tohoto etického kodexu. Porušování ustanovení etického kodexu členy posádky bude sankcionováno dle interních pravidel.

Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem 21.12.2020.