I. ZÁKLADNÍ UKOTVENÍ

I.1. Kapka Moře s.r.o., IČ 089 56 537, se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 – Hloubětín (dále také jen jako “posádka“ nebo “schovatel“) – je obdarovaným nebo prostředníkem daru či současně, a to dle článků II.1.b) a IV.1. této smlouvy.
I.2. Dárcem je fyzická osoba starší 13 let nebo právnická osoba, která projeví vůli darovat finanční prostředky dle § 2057 občanského zákoníku, a to ať prostřednictvím společnosti Kapka Moře s.r.o. nebo přímo této společnosti; případně může být dárcem i konkrétní osoba, které je darovací smlouva zaslána jako příloha zprávy z emailu ja@kapkamore.cz.
I.3. Dárce prohlašuje, že finanční prostředky nepocházejí z trestné činnosti a že je starší 15 let.
I.4. Posádka prohlašuje, že veškeré finanční toky benefičního charakteru budou evidovány pod kontrolou transparentního bankovního účtu: 3099930999/2010.

II. DAROVÁNÍ PENĚZ PROSTŘEDNICTVÍM TRANSPARENTNÍHO ÚČTU

II.1.a) SPECIFIKACE DARU – každý přímý dar zaslaný na transparentní účet je rozdělen na 4 položky. Z toho: 25 % je určeno na čištění oceánů pro příspěvkovou organizaci 4OCEAN pbc. (ID 47-5164069; Florida, USA); 25 % na obnovu české říční krajiny pro spolek Koalice pro řeky (IČ: 22863010); 25 % na snížení vodní krize ve Světě pro neziskovou organizaci WATER org. (ID 58-2060131; Missouri, USA). II.1.b) jedna čtvrtina přímého daru slouží jako příspěvek na provozní náklady pro společnost Kapka Moře s.r.o. (případně pro smluvní partnery společnosti podporující její rozvoj). II.1.c) dárce projevuje vůli darovat finanční prostředky společnostem uvedených v článcích II.1.a-b) odevzdáním daru.
II.2. DAŇOVÁ ÚLEVA – dárce bere na vědomí, že z každé darované částky může použít 25% pro snížení daňového základu. A to podle zákona o daních z příjmů, u fyzických osob dle § 15 (1), u právnických osob dle § 20 (8) téhož zákona. Dárce zároveň bere na vědomí, že 75% darované částky nesplňuje zákonné podmínky pro snížení daňového základu.
II.3. POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ DARU – v případě zájmu o uplatnění daňové úlevy si prosím zažádejte (prostřednictvím emailu: ja@kapkamore.cz) o potvrzení o poskytnutí daru. Žádost je nutné provést nejdéle do konce května následujícího roku od připsání daru na transparentní účet.
II.4. UVEŘEJNĚNÍ JMÉNA DÁRCE – dárce souhlasí se zveřejněním iniciály křestního jména a celého příjmení (případně obchodního názvu) v poznámce k platbě na transparentním účtu posádky – v případě pokud částka byla na tento účet připsána způsobem, který údaje o dárci nezveřejňuje již automaticky.
II.5. ANONYMNÍ DÁRCE – oproti čl. II.5. této smlouvy lze provést zpětvzetí souhlasu, které je součástí dodatku k darovací smlouvě. Žádost o dodatek je nutné provést písemně, například prostřednictvím emailu: ja@kapkamore.cz

II.6. AKCE – posádka si vyhraňuje možnost stanovit akci na podporu jednoho konkrétního subjektu z blíže specifikovaných v článku II.1.a). Akce musí být vyhlášena veřejně a rozpoznatelně vymezena (např.: časovou omezeností akce, specifickou částkou, variabilním symbolem apod.). Dar zaslaný v průběhu akce bude rozdělen poměrem tří dílů na podporu stanovené organizace a jedním dílem jako příspěvek pro společnost Kapka Moře s.r.o., který je blíže zdůvodněný v článku II.1.b) této smlouvy.   

III. DAROVÁNÍ PENĚZ ZAKOUPENÍM ZBOŽÍ Z E-SHOPU

III.1. SPECIFIKACE DARU – každý produkt e-shopu obsahuje s odkazem na etický kodex posádky darovací položku. U každého produktu je předem stanovena benefiční částka i účel.
III.2. DAŇOVÁ ÚLEVA – dárce/kupující bere na vědomí, že dotační část produktů určených na podporu čištění oceánů a snížení vodní krize ve Světě, je použita jako dar pro společností 4OCEAN pbc. (ID 47-5164069; Florida, USA) a WATER org. (ID 58-2060131; Missouri, USA) – tyto společnosti sídlí mimo EU a za tyto benefiční položky tedy nelze uplatňovat snížení základu daně. Na další sortiment platí možnost uplatnění daňové úlevy, a to podle zákona o daních z příjmů, u fyzických osob dle § 15 (1), u právnických osob dle § 20 (8) téhož zákona.
III.3.a) ZVEŘEJNĚNÍ DARU – dotační část produktů je přeposílána posádkou na transparentní účet buď formou okamžitého zpracování (do druhého pracovního dne) anebo po uplynutí dvoutýdenní lhůty na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 (1) a) občanského zákoníku. III.3.b) K okamžitému zpracování je zapotřebí udělit souhlas. III.3.c) Proti čl. III.3.b) je možné provést zpětvzetí souhlasu – pokud účel tohoto souhlasu již nebyl naplněn – zpětvzetí souhlasu proveďte kontaktem na email: ja@kapkamore.cz, nebo telefonicky na telefonním čísle 773 299 199 III.3.d) finanční prostředky již zaslané na transparentní účet jsou nevratné.

IV. TOK DAROVANÝCH PENĚZ

IV.1. PROSTŘEDNÍK DARU – společnost Kapka Moře s.r.o. vystupuje v situacích uvedených v článcích II.1.a) a III.1 jako prostředník daru. Posádka tak shromažďuje finanční částky, na něž si neklade žádný nárok a doručuje je dále za předem daným účelem. Výjimka přímého obdarování je specifikována v čl. II.1.b)
IV.2.a) ÚSCHOVA DARŮ – schovatel uschovává dary pro předem specifikované společnosti, které veřejně projevují vůli přijmout dar. IV.3.b) za přijmutí finančních prostředků do úschovy se považuje okamžik připsání peněz na transparentní účet. Tento okamžik specifikují články II.1.c) a III.3.a) této smlouvy. IV.3.c) zpronevěra i její příprava jsou trestnými činy.
IV.3. ODESLÁNÍ DARU – posádka odesílá dary v dvoutýdenních cyklech počínaje prvním týdnem roku 2021 a následně v průběhu každého lichého týdne. Podmínkou k odeslání darované částky je, že bude vybráno alespoň 1.000 Kč za účelem obdarování konkrétní organizace. Pokud tato podmínka nebude naplněna, převádí se částka do dalšího zúčtovacího týdne.

V. ZÁVĚREČNÁ UKOTVENÍ

V.1. „Dar je požehnáním dárce.“ – Frank Herbert, Duna
V.2. Tato smlouva je nerozlučnou součástí přílohy k potvrzení objednávky z e-shopu. Zároveň však může být použita i samostatně.
V.3. Posádka touto smlouvou projevila vůli přijmout dar a považuje toto smluvní ujednání v souladu s § 2057 občanského zákoníku.
V.4. Smlouva se má za oboustranně stvrzenou přijmutím peněz popsaným v čl. IV.2.b) Dárce prohlašuje, že je srozuměn s jazykem českým a že k naplnění smlouvy nebylo ze strany posádky užito nátlaku či lsti.